Фундаментален анализ: оценка на акции – част 3. Balance Sheet

Продължавайки да изследваме финансовите отчети преминаваме към Balance Sheet.

В нашата дейност ще използваме ресурсите на Morningstar.

За разлика от Income Statement, който ни разкриваше доходите и разходите на компаниите, Balance Sheet ще ни разкрие такива понятия, като активи, пасиви, собствен капитал и дългове.

За да преминем към разбора на всяка статия, трябва да разберем от какво се състоят компаниите.

Както се вижда от рисунката по-горе, група хора събират учредителен капитал за своя сметка взети пари на заем и пускат акции на своята компания. Въпросните акции са собствен капитал. Всъщност това са пари на организаторите.

След това, емитираните акции или с взетия банков кредит акционерите създават задължение, които се делят на текущи (които трябва да се погасят в текущата година) и дългосрочни (които трябва да се погасят за повече от година).

Използвайки заемните пари и собствения капитал компанията започва да купува онези активи, които са ѝ нужни за извършване на ефективна работа. Можем да кажем, че Активите – Дълговете = Собствен капитал. Активи = Дългове + СК. Дългове = Активи – СК.

По този начин, ако в предприятието има недостиг на текущи активи, за да погаси текущата задлъжнялост на компанията ще се наложи да използва резервите от собствения капитал. Ако в компанията дългосрочните задължения превишават собствения капитал, това означава, че на компанията ще се наложи да работи по-ефективно, защото ако не може да набави необходимата сума, то тогава ще се наложи да рефинансира дълговете си, което от своя страна ще се отрази негативно на компанията и нейната репутация.

Връщайки се към рисунката горе, може да се обърне внимание, че след основната си дейност: организиране на дълга, покупка на активи, реализация на продукция, изплащане на разходи и дивидети(ако има такива), то с останалите средства компанията може да се разпорежда по следния начин:

  1. Тя може да насочи средства към неразпределената печалба, увеличавайки по този начин собствения капитал, което ще направи компанията по-устойчива при бъдещи сътресения.
  2. Парите могат да бъдат насочени за погасяване на основната част от дълга за да намалят лихвите по предстоящи плащания.
  3. И накрая компанията може да откупи своите акции от пазара (buyback), ако смята, че цената на акцията е занижена и в бъдеще ще може да продаде своите акции на инвеститори на по-високи цени.

Сега, когато разбираме, че активите – това са производни от СК (собствения капитал), задължения, непосредствената дейност на компанията, а СК, това е разликата между активи и дълг, то ние можем да преминем нататък по всяка статия от баланса.

Започваме с Assets (активи). Блок Current Assets (текущи активи – тоест за тяхното конвертиране ще е необходимо година или по-малко):

Cash and cash equivalents (кеш и неговия еквивалент) – освен за кеш, тук се взимат предвид още банкови сметки, ценни книжа, краткосрочни държавни облигации, тоест всичко онова, което може да бъде конвертирано в кеш за по-малко от три месеца. Пазарните ценни книжа се смятат за еквивалент на парични средства, защото са конвертируеми и не подлежат на съществени колебания от гледна точка на стойността им.  Ако дадена компания работи с различни валути то конкретния ред в баланса ще бъде прдставен като една валута.

Receivables (вземания) – вземания, които са дължими на компанията. Възникват тогава, когато компанията е продала продукт, за който очаква плащане. Важното е да се запомни, че дори шанса дългът да се погаси е крайно нисък, все пак в Income Statement, Revenue-то ще се увеличи с размера на задлъжнялостта. Тъй като в Revenue се отразяват дори средствата, които не са постъпили. Важно е да се наблюдава динамиката на този показател. Има много възможности, но най-лесният за бърз анализ се явява чрез проследяването на динамиката в задлъжнялостта в показателя Revenue. Revenue/Receivables. Да построим динамиката за Macy’s 74.6, 63.7, 66.28, 48.52, 49.38.  Рязкото падане на показателя говори за това, че количеството на издадените дългове рязко се е покачило спрямо издадената продукция, което от своя страна може да повлияе негативно в бъдеще, защото част от дълговете може да се окажат невъзвратими. Хубаво е този показател да балансира около едно ниво.

Inventories (инвентар, запаси) – това са сурувини, готови изделия и готова продукция, която се смята за част от активите на бизнеса, които са готови или ще бъдат готови за продажба. Inventories представлява един от най-важните активи на бизнеса и основен източник на доходи и последващата печалба от него за инвеститорите на компанията. Важно е да се знае, че проследяването за Inventories е безмислено, ако компанията не получава печалба от всяка продажба. Вътре в конкретната статия(блок, ред) се разделят на сурувини, незавършени продукти и готова продукция. Наблюдението за конкретната статия най-лесно се провежда чрез Revenue/Inventories. 5.21, 5.02, 5.09, 4.91, 4.77. Понижението говори за падащи обороти в Inventories.

Prepaid expenses (предварително платени разходи) например, застраховката – е предварително платен разход. Целта на застраховката е да се защитим от предстоящи беди в случай, че се случи нещо и настъпи застрахователно събитие. Въпреки че е разход, тя носи изгода. Също така и предплащането за оборудването.

Блок Non-current assets активи, на които ще им е необходимо повече от година за да се конвертират в парични средства. Подблок Property, plant and equipment „PP&E „ (основни средства) включват в себе си, земя, сграден фонд и транспортни средства.

Fixtures and equipment (приспособления и оборудване) маси, столове, компютри, шкафове, рафтове. Автомобилна техника. Всичкото оборудване, което компанията използва за регулярна дейност.

Other properties (друга собственост) по една или друга причина не е изброена в горните блокове.

Property and equipment, at cost (собственост и оборудване на стойност) – включва сгради и основно оборудване, различни машини за производство, опаковане и други.

Accumulated Depreciation (амортизация с натруване) – всъщност, това е амортизация, но в западните корпорации е разделена на две, амортизация и обезценяване.

Intangible assets (нематериални активи) – нематериални активи се явяват активи, които не са физически по своя характер, такива като, корпоративна интелектуална собственост, включваща патенти, авторски  права, бизнес-методи.

Other long-term assets (други дългосрочни активи) – други активи, които не са споменти в горните редове.

С това завършва обзора на активите и преминаваме към задълженията и собствения капитал.

Short-term debt (краткосрочен дълг) – краткосрочния дълг, също така известен, още като краткосрочни задължения, които се отнасят предимно към финансовите такива, които подлежат на погашение в течение на финансовата година или в срок до 12 месеца. Това са предимно банкови кредити и задължения към доставчици. Значението на ST Debt е много важно за определяне на ефективността на компанията. Ако ST Debt  е повече, от колкото CCЕ на компанията, това говори, че тя може да се намира в лошо финансово състояние и няма достатъчно парични средства за погасяване на своите краткосрочни дългове. В конкретния случай виждаме, че ССЕ е неколкократно по-висок от ST Debt.

Capital leases (капиталов/финансов лизинг) – понятие, което е отделило FASB в отделна статия през 2016 година. Това е лизинг с  окончателно придобиване на актива. В счетоводния баланс се отразява в графата „активи“.

Accounts payable (задължения по сметки) – задължения към доставчици. Често пъти е трудно да се намери разли между доставчици в ST Debt и доставчици в AP.

Deferred income taxes (Отсрочени данъци върху дохода) – кодексът на данъчната служба (IRS) и общоприетите принципи на счетоводния отчет (GAAP) имат различия. Точно тези различия се публикуват в тази статия.

Taxes payable (данъци за плащане) – данъци, които трябва да се платят в текущата година.

Other current liabilities  (други текущи задължения) онези задължения, които по една или друга причина не са причислени в горе посочените раздели.

Long-term debt (дългосрочен дълг) същото като ST Debt, само че със срок над една година. Конкретната статия се разделя вътре в компанията на финансови задължения и оперативни задължения. Финансовите задължения се отнасят за дългове към инвеститори или акционери, те включват финансови инструменти за емитиране на дълг, като облигации и други. Оперативните задължения се отнасят към, наемите, нерегулирани плащания и др. може да се каже, че се отнасят от наеманите строителни площадки и оборудване до пенсионните планове на сътрудниците в компанията.

Common stock (обикновени акции) – в нашия случай, това са 4М. Това означава, че когато компанията е била подготвяна, то е била определена номинална цена (често това е минималната) цена. Номиналът умножен по емитираните акции ни дава този капитал. За това в конкретния случай има толкова минимално значение.

Additional paid-in capital (допълнително внесен капитал) – тази статия се появява, след като компанията е преминала през IPO (Initial Public Offering – Първично Публично Предлагане). Разликата между номиналната стойнос и цената на IPO – се явява печалбата на компанията. Тя се записва точно тук. Така както номиналта стойност се явява цифра „от небето“, и преди всичко, доходите от IPO се явява чиста печалба за компанията (за това и листване на компанията чрез IPO се явява, като евтини пари за много хора). Те могат да намаляват, както в нашия пример за сметка на обратното изкупуване, изплащане на дивиденти или сливания.

Retained earnings (неразпределена печалба) – крайната печалба, онова което е останало след всички операции за реинвестиции, погасяване на основния дълг на компанията. Изчислява се, като : предишни натрупани RE + Net income – Dividends.

Treasury stock (собствени акции) като правило, това са акциите, които не са достъпни от външни инвеститори. Предимно, това са акциите от контролния пакет. Те не се включват в акциите, които са в обръщение и се търгуват. Тяхното количество може да се увеличава чрез обратно изкупуване и да се намалява чрез офериране.

Accumulated other comprehensive income (акумулиран и друг съвкупен приход) – включват в себе си нереализирани доходи и загуби по определени видове инвестиции, а също така и приходи и загуби по пенсионни фондове, както и от операции с чуждестранна валута. OCI се изключва от нетния доход, тъй като, трансакциите се явяват необичайни и не се генерират чрез обичайните дейности на компанията.  Освен инвестиции и пенсионни планове, OCI включва операции по хеджиране, чрез които компанията ограничава загубите си. Отделяйки трансакциите на OCI от оперативния доход, може да имаме много по-ясна информация относно източника на дохода.

Като заключение можем да кажем, че Total liabilities and stockholder’s equity са равни с Total assets. Точно това, което разглеждахме в самото начало. Активи = Пасиви. С това завършваме разглеждането на Balance Sheet.

Препоръка: този текст не трябва да се заучава! Лесно ще свикнете с него и ще можете да го използвате без проблем, ако можете в продължение на две седмици да правите анализ на поне 20 компании на ден. Запомнете, че зубренето няма да ви помогне.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *