Първично публично предлагане – IPO

Понятието IPO

IPO (от английски Initial Public Offering – Първично публично предлагане или листване) – процедура, която трябва да се премине, за да може акциите на компанията да се търгуват на пазара на ценни книжа (Фондови Борси). С други думи, може да се каже, че това е публикуването на акциите на дадена компания на конкретна борса за първи път.  Това дава възможност на всеки желаeщ да закупи акции на определена компания, стига да може да ги заплати по пазарна цена, която се сформира от баланса между търсенето и предлагането.

В резултат на това, част от компанията съответстваща на пакета акции, които са пуснати в обръщение на фондовата борса, преминава от ръцете на първоначалните собственици в ръцете на купувачите. Компанията се превръща от частна в публична. Всеки желаещ може да закупи акции и да стане акционер в подобна публична компания.

Едновременно със смяната на статута на компанията, която е преминала през IPO, нея я очакват и други промени. Преди всичко се повишават изискванията за финансовата отчетност от страна на регулаторните органи, такъв орган в България е КФН – Комисия за Финансов Надзор. Но може да се каже, че всичко това си струва. Всеки собственик или управляващ мечтае да има успешно IPO за неговия бизнес.

Изгодите от IPO

Не е тайна, че IPO е мероприятие, което отнема доста време. Подготовката към публичното предлагане на компанията отнема няколко месеца (в някои случаи може да отнеме и повече време), изискват се инвестиране на средства и време. Компаниите, които се листват на фондовата борса са готови за подобни жертви в името на целта, която искат да постигнат. Експертите твърдят, че компаниите, които преминават успешно IPO получават сериозни предимства:

 • Възможност за привличане на значителен обем парични средства за сметка на продадените ценни книжа (акции). По правило, тези средства се инвестират в инфраструктурата на компанията и нейните проекти.
 • Получавате представа за капитализацията на компанията (нейната справедлива стойност). Реалната оценка на бизнеса може да получите само при неговата оценка за продажба. Реализацията на части от компанията във вид на акции се явява един от вариантите на подобни действия. Точното познание на капитализацията на компанията улеснява значително много процедури, например получаването на кредити.
 • Възможност за привличането на висококвалифицирани специалисти и топ мениджъри да работят за компанията.
 • Акциите могат да се използват, като парично средство при извършването на сделки изгодни за компанията и нейните контрагенти.
 • Подобряване на репутацията на компанията, особено при листване на световни борси.

Като допълнителен стимул може да се отбележи това, че в дългосрочен план цената на акциите на компанията, която работи успешно и продължително време се покачва.

Обаче, може да се отбележи, че е възможен и обратен вариант. За пример можем да вземем IPO на Twitter Inc. Цена на емитиране от 26$. След първия ден на търговия цената достига над 50$, за дълъг период от време не пада под 40$. След средата на 2015 година цената пада под емисионната стойност от 26$ и се задържа там в продължение на две години, както се вижда на графиката.

 

Подготовка за IPO

Теоретически, за да се проведе цялостната подготовка по провеждането на IPO може и самата компания, която желае да се листва на дадена борса.  Обаче на практика, решението на тази задача се възлага на професионални инвестиционни посредници. Компания или група от компании, които са готови да направят първичното публично предлагане се наричат “Ъндъррайтъри” – “поематели” (от английски underwriter). Преди всичко, това са огромни инвестиционни банки, брокерски кантори, инвестиционни посредници и др.

Функцията на ъндъррайтерите е да пердставят компанията на избрани инвеститори (предимно от кръга на доверените клиенти) и да определят цената на акция.

Ъндъррайтърите предоставят тази услуга на компаниите срещу солиден комисион, който се изчислява от емитираната стойност (по правило между 5-7%). При инвестиционните банки и брокери по-големия интерес се състои в това, те да придобият пакет акции по емисионна стойност преди самото листване на борсата, но това се определя предварително в договора.

Когато компанията бъде листната на борсата, цената на акциите ѝ може да поскъпне значително. Ъндъррайтърите могат да продадат своя пакет акции на доста по-висока цена от цена на придобиване, с което да получат много повече пари от хонорара, който е предвиден за IPO в договора.

Когато трябва да се проведе IPO на огромна компания, която вече се е доказала и е призната на пазара, конкуренцията между ъндъррйтърите може да е много висока. След взимането на решение за сътрудничество с конкретна компания или група от компании за изготвяне на IPO, се определят, някои параметри, като, пакет от акции, които ще се листват, желана цена на акция и желан привлечен капитал.

Трябва да се отбележи, че ъндъррайтърите могат да поемат част от риска. Сътрудничеството с тях е възможно с два типа договори:

 1. Договор със задължителни ангажименти. Този договор се явява споразумение между двете страни, че ако акциите от публичното предлагане не бъдат изкупени от потенциалните клиенти, ъдъррайтърите, инвестиционния посредник или който и да било, се задължава да изкупи остатъка от акциите, за да гарантира успешното IPO. По този начин, ъндъррайтърите търпят загуби, и то не малки.
 2. Договор “максимални усилия”. Този тип договор е обвързан само с продажбите на пакета акции, само ако се намерят купувачи. Компанията издател на акции поема риска, ако IPO се окаже неуспешно.

Инвестиционен меморандум – проспект

Следваща стъпка се явява формирането и предоставянето на проспекта за публичното предлагане на компанията пред регулационния орган, в България това е КФН.

В проспекта се съдържат всички необходими сведения и информация за емитента на акции:

 • Финансова отчетност на компанията за последните няколко години. Допълнително могат да се добавят резултати от преоверките на независими одиторски компании;
 • Списък на собствениците (акционери) на компанията с посочен пакет от акции (дял);
 • Предназначение на събраните средства в резултат от листването на компанията на фондовата борса;
 • Данни за висшия мениджмънт на компанията;
 • Правен статут на компанията;

След одобрение от съответния регулаторен орган (в България е КФН – комисия за финансов надзор, в САЩ е SEC — The United States Securities and Exchange Commission), получено в резултат на проверки в инвестиционния меморандум (проспекта) се назначава да за първично публично предлагане. Понякога регулаторния орган може да изисква допълнителна информация за компанията, което от своя страна да забави IPO.

Road Show

Понякога, преди датата на IPO-то тече рекламна кампания за предстоящото публично предлагане на компанията (както беше с Градус АД през 2018 година). Този процес се нарича  Road Show. Той позволява на компаниите, които се листват на борсата да привлекат интереса, а съответно и капитала до началото на публичното предлагане. Като цяло, първичното привличане на капитал е ориентирано към институционални инвеститори, инвестиционии банки, хедж фондове и др. Болшинството от тях са заинтересовани от спекулативна гледна точка, като получат висока печалба от ръста на цените на акциите от листваната компания, непосредствено след откриването на търговската сесия.

Преди всичко, главните участници в процеса се явяват доверените клиенти на компанията. За емитента, този вариант може да се окаже най-неблагоприятен, тъй като ъндъррайтерите и инвеститорите са заинтересовани в ниските цени за публикуване за да получат максимална печалба след нарастването ѝ.

При избор на борса също трябва да се вземат под внимание много условия. Преди всичко, предпочитания се отдават на площадки, които вече имат акции в същия сектор. Разбира се има и изключения. Например IPO на перспективна компания може да послужи за конкурентно съревнование между различните борси. Има и случаи, при които емитента избира борси, които смята за оптимални. Например българска компания да се се листва на “Лондонската фондова борса” (LSE) или на “Ню-йоркската фондова борса” (NYSE).

Предстоящи IPO на NYSE:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *