Фундаментален анализ: оценка на акции – част 4. Cash Flow

Ето и последната, четвърта част от въведението във фундаменталния анализ при акциите. А именно разбор на отчета за движеието на паричните средства – Cash Flow. По-рано ние разбрахме, че Income Statement ни разкрива има ли компанията печалба и на какво отиват основните разходи. Balance Sheet ни разкри структурата на активите, пасивите и собствения капитал на компанията. Cash Flow ще ни покаже много детайлно от какво се генерира основната печалба на компанията, до колко е ефективна нейната дейност. Дали компанията реинвестира в себе си, дали погасява своите задължения и остава ли свободен кеш след всички тези операции. Продължаваме да изучаваме компанията Macy’s Inc.

Блок Cash Flow from Operating Activities. Тук ще разгледаме всички парични потоци, които са свързани непосредствено с основната дейност на компанията.

Net Income (нетна печалба) – NI изчислява се по метода на изваждането на разходите от дохода, разходи свързани с бизнеса, такива като амортизация, лихви, данъци и др. Като правило, точно този блок(статия) се използва при изчисляването на EPS.

Depreciation & amortization (обезценяване и амортизация) – какво е това Depreciation го разгледахме по-рано в друга статия (Balance sheet). Amortization – това е погасяването на дълга във вид на регулярни плащания в продължение на определен период. Подобни плащания са ипотека, автомобил на лизинг и др. Тя работи на нематериалните активи, както depreciation на материалните. За да опиша амортизацията на нематериалните активи ще дам следния пример: XYZ BioTech харчи 30 млн. $ за патент, който е със срок на експлоатация 15 години. Теоретично, за отчет на разходите за 15 годишния период XYZ BioTech ще регистрира по 2 млн. $ за всяка година, като амортизационни разходи.

Amortization of debt discount/premium and issuance costs (премии към дългове и разходи за емитиране) – тук влизат разходите по емитиране на дълг, например облигации на компанията.

Investment/asset impairment charges (разходи по обезценяването на активи) – активите на компанията, на които пазарната цена е по-ниска от стойността, която е посочена в баланса на компанията. След корекцията на стойностите в баланса, загубата на обезценения актив се отразява в отчета.  Обезценяването трябва да се регистрира само в случаи, в които очакваните парични потоци не подлежат на възстановяване. Дори, ако пазарната стойност на актива се завърне до първоначалното ниво. Общоприетите принципи на счетоводния отчет (GAAP), казват че обезцененият актив трябва да остава регистриран по коригираната сума в долари. Печалбата ще бъда призната, само в момент на продажба.

Stock based compensation (компенсация въз основа на акции) – това е метод, чрез който корпорациите използват опции върху акции за възнаграждаването на сътрудниците си. Например на работника му се предоставя право да получи 2000 акции на цена от 20 долара за акция в продължение на 5 години. Правото може да бъде упражнено след 3 години.

Inventory (запаси) – запаси на склад, които не отчитат бъдещи постъпления, както и бъдещи пратки.

Prepaid expenses (предплатени разходи) – това е тип актив, който възниква в баланса в резултат на плащания свързани с бизнеса за продукти и услуги, които ще бъдат доставени в близко бъдеще.

Accounts payable (задължения по сметки) – платена или получена кредиторска задлъжнялост.

Income taxes payable (подоходен данък/данък върху дохода) – това е данъкът, който се дължи на правителството в течение на една година. Данъкът върху дохода се изчислява в съответствие с действащото данъчно законодателство в страната произход, за която се явява компанията.

Other working capital (други оборотни средства) –  working capital – това са текущите активи минус текущите задължения. С други думи собствения капитал. В раздела Cash Flow, той се отразява с промяната за текущия период без отчитането на бъдещи начисления или отчисления.

Other non-cash items (други непарични продукти) – това са изменения печалба/загуба, които се явяват само сметки, а не фактически движения на парични средства.  Тоест особености на счетоводния баланс/отчет.

Net cash provided by operating activities – обобщена статия за всички оперативни дейности. По същност заменя Revenue, като по-точна статия в баланса. Revenue отчита бъдещето, докато Operating activities се отнася само към завършените операции.

Cash flows from Investing Activities – включва в себе си такива статии, като реинвестиции, покупка на други предприятия и компании.

Investments in property, plant, and equipment (IPPE) инвестиции в недвижими имоти, съоръжения и оборудване. Както разгледахме преди няколко реда, ежегодно, основните средства на компанията са подвергнати на depreciation. Тъй като наличието на depreciation намаля данъчната ставка, компанията постоянно трябва да замена оборудването си с по-ново, тъй като основните средства, когато достигнат минимума няма да възниква depreciation и повече няма да се начислява отстъпка за данъчната ставка. Конкретната статия отразява до колко компанията инвестира в обновление на своите основни средства. Желателно е статиите depreciation & amortization и IPPE да са близки като суми.

Property, plant, and equipment reductions (съкращаване на недвижими имоти, съоръжение и оборудване ) – всъщност, това е продажбата на основни средства на компанията. Тъй като всяка продажба носи допълнителен кеш, така и тази статия често се явява позитивна.

Acquisitions, net (придобивания) – обикновено това е поглъщане или частично изкупуване на друга компания. Вертикално или хоризонтално разширение на бизнеса на фирмата. Като правило, след поглъщане/продобиване е необходимо време и допълнителни разходи за да се завърши интеграцията и да се настрои съвместния бизнес. За това и често след подобни придобивания, динамиката на показателите се насочва в негативна посока.

Other investing charges (други инвестиционни такси и разходи) – тук може да влизат всякакви други инвестиционни загуби/доходи, които не са намерили място в горните статии на баланса. Като правило, за всяка индустрия, конкретната статия пази различни източници на формиране.

Investing Activities (инвестиционна активност) най-често този блок има негативно значение, тъй като инвестициите винаги са разходи. Ако тези инвестиции донесат доходи, то тогава те ще преминат към оперативна дейност.

Cash Flows from Financing Activities – като правило отразява всичко свързано с нови задължения и погашения по стара главница.

Short-term borrowing (краткосрочни заеми) – всъщност това са краткосрочни заеми, които са получени или изплатени за отчетния период.

Long-term debt issued (емитиране на дългосрочен дълг) – като цяло има положително влияние, защото привлича свежи финансови постъпления към компанията за развите. Обикновено са облигации и кредити.

Long-term debt repayment (погасяване на дългосрочни задължения) погасяване на на главницата на дълга. Често компаниите се опитват да погасят главницата предсрочно, за да намалят плащанията по лихвите свързани с главницата.

Common stock issued (издаване на обикновени акции) – предлагане на свои акции. Често, компанията предлага допълнителни пакети с акции за да получи безвъзмездно финансиране. Конкретния вид финансиране е достъпен за компании с положителна динамика и растящ бизнес, иначе големия поток от продажби може да отведе цената на много по-ниски нива от фундаменталните значения в случай, че на акциите няма достатъчно купувачи.

Repurchases of treasury stock (откупуване на облигации) – самата структура на облигацията е така устроена, че компанията се задължава да върне емитирания дълг чрез облигациите, които е издала за определено време с допълнителен процент. Няма да разглеждаме купонните облигации. В класическия си вид, компанията привлича 1 млн $ и след Х години откупува продадените облигации за 1 млн $ + допълнителния уговорен процент.

Cash dividends paid (изплатени дивиденти) – сума, която е била предназначена за изплащане на дивиденти за отчетния период. Често пъти, конкретната статия в отчета има негативно значение, макар че компанията не плаща дивидент за обикновените акции. Не трябва да се забравя, че компаниите често имат и привилегировани акции, които не са достъпни за покупка от  външни инвеститори.

Other financing activities (други финансови дейности) – тези, които по една или друга причина не са попаднали в изброените статии.

Financing Activities – в заключение, можем да кажем, че негативна или позитивна, тази статия ни съобщава важни неща.

Следващите статии на баланса не присъстват винаги. В случая, това е по желание на MorningStar, но това са наистина важни показатели. Всъщност са показатели за свободния паричен поток и не трябва да се заобикалят.

Net change in cash (нетна промяна на паричните средства) – взимала ли е компанията кеш за своята дейност от запасите или отчетния период е бил благоприятен, че наличностите в запасите са се увеличили. Разликата между cash at beginning и cash at end.

Cash at beginning of period – начало на съответния период.

Cash at end of period – край на съответния период.

Free Cash Flow (FCF)свободен паричен поток. Това са парични средства, които компанията може да използва за да генерира необходимите поддръжки или за разширяване на базата от активи. FCF е важен, доколкото той позволява на компанията да използва възможностите си за повишаване на акционерната ѝ стойност. Отсъствието на FCF представлява сложност за понататъчно развитие, тъй като компанията няма да има средства за инвестиции в себе си, за погасяване на главницата, за разработка на иновации и за изплащане на дивиденти.

Operating cash flow – същото като net cash provided by operating activities

Capital expenditure CapEX(капиталови разходи) – много хора са чували за тях, но малцина ги разбират. Това са средства използвани от компанията за придобиване или модернизация на физически активи, такива като, имущество, промишлени сгради, оборудване. Често се използват за нови проекти или инвестиции на фирмата. Този вид разход също така се произвежда от компаниите за поддържане или увеличаване на обема от операции. Тези разходи могат да включват в себе си всичко: ремонт на покрива на сградата, покупка на необходими част, построяването на нов завод. Капиталовите разходи са предназначени, предприятието да извършва бъдещи оперативни дейности и да съхранява потенциал за бъдещето.

Free cash flow (свободния паричен поток) – oper. Cash flow минус CapEX. Неговата негативна динамика ни съобщава, че ръстът на бизнеса се забавя, ако бизнеса въобще е имал ръст. Положителната динамика при FCF и oper. Activities – сигнализира за здрав бизнес и продукция, към която има търсене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *