Фундаментален анализ: оценка на акции – част 2 Income Statement

Продължавайки със статиите за фундаментален анализ тук ще разгледаме отчета income statement на компанията Macy’s Inc. (M)

Нека да погледнем отблизо отчета (income statement) на компанията.

За да разберем каква информация можем да извлечем от него, трябва да разбираме какво пише на всеки ред. Хайде да ги разгледаме:

Revenue(приход; продажби) брой продукти умножен по тяхната цена. Тоест чисти приходи от продажби, без никакви удръжки. Често може да го срещнете като Top Line, тъй като то се намира най-горе на отчета. Динамиката в Revenue e по-показателна от чистата печалба, защото то се манипулира по-трудно, но също си има своите нюанси.

  • Важно е да се запомни, че компанията може да включи в Revenue стоки, които са платени, но не са доставени, а също така може да включи доставени стоки, но все още неплатени (отложено плащане).
  • Revenue – се състои от operating revenue и nonoperating revenue (доходи от бизнеса на компанията и доходи от други дейности). Например приходи от продажба на активи, непредвидени инвестиции или пари, получени в резултат на съдебни разбирателства ще се считат за nonoperating revenue. Понякога това може силно да промени Revenue в една или друга посока.
  • Естествено, Revenue трябва да расте плавно всяка година, без да проявява силна волатилност.

Cost of RevenueCoR(себестойност) – включва в себе си всички разходи, които са необходими за производството на даден продукт. Включва в себе си, разходи за маркетинг, доставка до потребителите, стойност на труда, материали, режийни разходи разпределени за продукта. Чистата себестойност, тоест само разходите за материалите необходими при производството се отразавят в другата статия наречена Cost of Goods sold (COGS – себестойност на реализираната продукция).

Gross Profit (брутна печалбa) – всъщност, това е Revenue минус CoR, тоест колко е спечелила компанията, ако от общия приход се извадят първичните разходи. За да бъде измерен най-обективно би трябвало да се измерва в проценти всяка година. Тоест Gross profit/Revenue*100. В нашия пример динамиката е следната (започвайки от 2014 година) 40%, 40%, 39%, 39,4%, 39%. Както се вижда компанията даже в сложни за нея времена се опитва хармонично да съкращава CoR и да запазва при това Gross Profit на нива от около 40%.

Operating expenses (оперативни разходи) – Съкратено OPEX. Операционните разходи включват, разходи за наем, оборудване, инвентар, маркетинг, заплата на мениджмънта, застраховки, а също така и средства за развойна дейност. Ще преминем по всеки от тези разходи.  

Selling, General & Administrative Expense (SG&A) – Продажбени, административни и общи  разходи. Всички директни и индиректни разходи свързани с продажбите и административната дейност. За пример може да посочим, като заплата на мениджмънта или разходи за обслужване на гаранционни събития. Често се разделят на директни (превоз, доставка, подръжка по продажбите), индиректни (реклама и маркетинг, телефонни сметки, пътни разходи, заплата на търговския персонал), административни (включва наем/ипотека, комунални услуги, застраховки, заплата на мениджмънта).

Other operating expenses (други оперативни разходи) – включват разходи за аутсорсинг, разходи за суровини и материали, които не могат да се съхраняват (като ел. енергия и др.) ремонтно-експлоатационни разходи,  застраховки, изследователска и развойна дейност. Тоест онези разходи, които не са попаднали в Cor  или SG&A. Някои компании понякога изнасят Other operating expenses в други редове, по този начин в блока operating expenses може да се добави R&D (research and development – изследователска и развойна дейност),  макар че при други компании могат да се окажат в Other operating expenses.

Operating income – (оперативен доход) – всъщност Rev минус CoR,  минус Total operating expenses. Тоест приходите минус себестойността и административните и оперативнии разходи. Както и в случая с Gross нас ще ни интересува динамиката в абсолютно изражение и процентно изменение 9,6%, 10%, 7.5%, 5.1%, 6,26%. Смята се по формулата  Operating income/Rev*100. Низходящия Rev и повишаващите се other oper. Expens. и сложността от съкращаването на administrative expens довеждат до това, че Operating income пада двойно.

Interest expense (разходи по лихви)представлява процент/лихва подлежащи на изплащане – облигации, заеми, кредитни линии и др. Interest Expense в Income Statement представлява начислените лихви/проценти в течение на периода обхващащ финансовата отчетност, а не сумата изплатена за този период.

Other Income (Expenseдруги приходи/разходи) – отнася се до разликата в курсовете на валутите, банкови такси и комисиони и други приходи и разходи.

Income before income taxes (приход преди облагане с данъци) – още един междинен показател по пътя към чистата печалба. Също така се препоръчва допълнително да се изчислят в проценти за да се разбере по-добре влиянието на процентите към печалбата на компанията. 8.1%, 8.5%, 6,1%, 3.6%, 6,1%.  Печалбата преди облагане с данъци може да се каже, че е спаднала двойно до предпоследната година.

Provision for income taxes – дължими данъци – размерът на данъците, които трябва да бъдат платени в бюджета след отчетния период.

Minority interest (миноритарен дял)миноритарни акционери – това са акционери, които владеят по-малко от 50% от компанията. Те се явяват акционери, но не са ключови собственици. В този ред се показва  каква част печалба/загуба принадлежи на миноритарните собственици в дъщерни предприятия. Ако компанията има 80% в дъщерно предприятие и неговата печалба е 100 000, то 20%, тоест 20 000 ще бъдат указани, като загуба в полза на миноритарните акционери. В нашият случай са съответно 8 и 11 милиона, съответно за 2017 и 2018 години.

Other income (други доходи/разходи) – всякакви други приходи и разходи, които съгласно закона не са попаднали в горните редове.

Net income form continuing operations и Net income (чиста печалба от продължаващи операции и чиста печалба) – всъщност това се явява едно и също, техните различия ще ги разгледаме в сладващите статии, макар че, различията са незначителни. Net income – това е, което се нарича Bottom Line, тъй като се намира в най-долния край на Income Statement.  В нашия пример става ясно, както за Revenue, така и за чистата печалба, че през последните 3 години спадат. Да погледнем как това се изразява в процентно съотношение. 5.3%, 5.5%, 3.9%, 2.4%, 6.2%. Може да се забележи, че при предходните три години има сериозен спад от 5.5% до 2.4%, Net income спада над 2 пъти за този период както и Oper. Income и се приближава към 0. За да се види покачване на цената на акциите е необходимо дори по прогнозни данни да има покачване на съответните показатели, както и става през последната година(2018).

Earnings per share „EPS (доход на акция) – Net income разделен на броя емитирани акции (shares outstand). Точно този показател най-често се споменава в новините и в първите редове на отчетите. Разликата между Basic и Diluted си струва да се погледне също, тъй като подвидовете на EPS са повече от два.

EBITDA (приходи преди данъци, такси, лихви и амортизацияоперативна печалба).  Формулата е следната: EBITDA = Net Profit + Interest +Taxes + Depreciation + Amortization. Това е сравнително млад показател и често се използва за оценки на компании, които не печелят пари, но ако техните проекти се изстрелят, то цената на тези акции ще излети в небесата. По правило това се отнася за фармацевтичните компании и технологичните. Поради това, че въпросният показател не отчита най-важните разходи той често се използва в качеството на трик от страна на счетоводителите, за да „наредят“ печалбата на компанията и да я представят в по-добра светлина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *